Tôi đã kiếm 1000$/ month bằng Affiliate Marketing còn bạn thì sao?